สวัสดีค่ะ____ยินดีต้อนรับค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันสำคัญทางศาสนา

วันออกพรรษา


วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย


การละเล่นของไทย

ขี่ม้าส่งเมือง
(การเล่นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น)
เป็นการเล่นของเด็กไทยที่นิยมเล่นกันในหมู่เด็กชาย เพราะมีการขี่คอผู้เล่นที่เป็น ฝ่ายแพ้ซึ่งถูกสมมติให้เป็นม้า จึงไม่นิยมเล่นในหมู่เด็กหญิง บางทีก็เรียกการเล่นนี้ว่า เทวดา นั่งเมือง การเล่นในแต่ละท้องถิ่นจะคล้ายคลึงกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเล็กน้อย


วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประเพณีไทย


ประเพณีตักบาตรดอกไม้

      เป็นประเภณีของชาวพุทธโดยมีความเชื่อเรื่องของการทำบุญ พบบางพื้นที่ของประเทศไทย เช่น เป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดสระบุรีโดยจัดที่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประเพณีไทย


ประเพณีทอดกฐิน   

      สมัยแรกเริ่มเดิมที่เกิดขึ้นเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในวัดก่อน  คฤหัสถ์ยังทำไม่ได้เหมือนในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเดียวกัน จะต้องถือนิสัย  คือ  ถือความเป็นศิษย์เล่าเรียนพระธรรมวินัยในสำนักพระเถระก่อน  ถึงคราวจะจากไปเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายคิดถึงอุปการะคุณ จึงเรี่ยไรผ้าที่หาได้คนละเล็กละน้อยทำเป็นสบง  จีวรสังฆาฎิ   เพื่อถวายเป็นของที่ระลึกพระพุทธานุญาตในการทำกฐินนี้เพื่อส่งเสริมการมีอุปการะคุณต่อผู้ใหญ่   และปฏิบัติกิจการของผู้น้อยให้เจริญขึ้นด้วยสามัคคีธรรม  และยังเป็นการฝึกหัดให้พระสงฆ์ชำนาญในการตัดเย็บจีวรอีกด้วย


คุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู

1. การมีวินัย


1.1 การมีวินัยในตนเองฯ

          มีความตระหนักในกฎ/กติกา  มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และแบบแผนอันดีงามของหน่วยงานและสังคม
ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการโดยเคร่งครัด  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความซื่อสัตย์สุจริต   เคารพสิทธิผู้อื่น  อดกลั้น  อดทน  สำรวมกายวาจา  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นผู้นำในการเสริมสร้างวินัย  เช่น  แต่งกายสุภาพ   พูดจาไพเราะ  นุ่มนวล  ไม่ดื่มเหล้า  ไม่สูบบุหรี่  ไม่ประพฤติผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยความเต็มใจ  เป็นผลให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา  และเพื่อนร่วมงานด้วยดีเสมอมา  ไม่เคยกระทำผิดวินัย  หรือถูกลงโทษทางวินัยด้วยกรณีใดๆ

1.2  การรักษาและการเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ

          ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  โดยได้ประพฤติตนเพื่อรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ  ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ   มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  พร้อมได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  ยึดมั่นในคำสั่ง  ข้อบังคับ  หรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการโดยเคร่งครัด  เป็นผลให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ราชการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยดีตลอดมา