สวัสดีค่ะ____ยินดีต้อนรับค่ะ

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู

1. การมีวินัย


1.1 การมีวินัยในตนเองฯ

          มีความตระหนักในกฎ/กติกา  มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และแบบแผนอันดีงามของหน่วยงานและสังคม
ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการโดยเคร่งครัด  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความซื่อสัตย์สุจริต   เคารพสิทธิผู้อื่น  อดกลั้น  อดทน  สำรวมกายวาจา  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นผู้นำในการเสริมสร้างวินัย  เช่น  แต่งกายสุภาพ   พูดจาไพเราะ  นุ่มนวล  ไม่ดื่มเหล้า  ไม่สูบบุหรี่  ไม่ประพฤติผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยความเต็มใจ  เป็นผลให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา  และเพื่อนร่วมงานด้วยดีเสมอมา  ไม่เคยกระทำผิดวินัย  หรือถูกลงโทษทางวินัยด้วยกรณีใดๆ

1.2  การรักษาและการเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ

          ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  โดยได้ประพฤติตนเพื่อรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ  ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ   มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  พร้อมได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  ยึดมั่นในคำสั่ง  ข้อบังคับ  หรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการโดยเคร่งครัด  เป็นผลให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ราชการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยดีตลอดมา
1.3  การตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

          ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอุทิศเวลาแก่ทางราชการและผู้เรียนเสมอ  โดยได้ปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา  ไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย  15  นาที  พร้อมกับอุทิศเวลาในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกงานอย่างน้อย 15  นาทีเสมอ   โดยเฉพาะการติดตามดูแล  ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใกล้ชิด  ได้เสียสละและอุทิศเวลาค่อนข้างมาก  และบ่อยครั้งที่ดำเนินการในวันหยุดราชการเป็นผลให้ได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชาและบุคคลใกล้ชิดเสมอ

1.4  ความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

          ได้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค  เที่ยงธรรมดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยคิดหาเหตุผลประโยชน์แก่ตนเอง  หรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการแม้จะเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย  เช่น  การประหยัดน้ำ  ประหยัดไฟ  หรือใช้กระดาษของทางราชการโดยประหยัด  เป็นต้น

เป็นผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของทางราชการ  พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  และได้รับการยกย่องชมเชยในที่ประชุม

1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ต่อเพื่อนร่วมงาน  องค์กร  และชุมชน

          ยึดมั่นแนวทางการทำงานแบบมีส่วนร่วม  สามัคคี  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

ได้ประพฤติปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน  ด้วยความรักสามัคคี  มีน้ำใจ  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความจริงใจ   สุภาพเรียบร้อย  ทั้งผู้เรียน  คณะครู  ผู้บริหาร  และชุมชน  โดยมุ่งเน้นการให้บริการ  ติดตามช่วยเหลือ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมให้การสงเคราะห์โดยไม่หวังผลตอบแทน  ตลอดทั้งการให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยความยินดี   เป็นผลให้  การปฏิบัติงาน  มีเครือข่าย  มีที่ปรึกษา  และมีผู้คอยช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างราบรื่น  ทำให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข  


2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.1 ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่น  และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยยึดหลักประหยัด  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ

          มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความตั้งใจ  พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีปัญญา  มีความสุข  จึงได้มีการศึกษาหลักสูตร  วิเคราะห์หลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียน  ออกแบบและจัดทำแผนการสอน  จัดทำสื่อ  นวัตกรรม  และเตรียมกิจกรรมล่วงหน้า  พร้อมนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเน้นคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความประหยัด  ความคุ้มค่า  และประสิทธิภาพ  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และเสียสละตลอดมา
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด  และมีคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนด   เสียค่าใช้จ่ายน้อย  ประหยัด  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  

2.2  ยึดหลักในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามระเบียบหลักศาสนา

    ได้ยึดมั่นในหลักของความดี  และถือปฏิบัติด้วยอุดมการณ์ตลอดมา
การประพฤติปฏิบัติตนได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ คือมุ่งทำความดี  ละเว้นความชั่ว  ทำจิตใจให้เบิกบาน  มีความรักความเมตตาต่อศิษย์เสมอกัน  มุ่งอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี  มีค่านิยมที่ดีงาม  มีความกตัญญูรู้คุณ  รู้จักขอโทษ  ให้อภัย  เสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว  และรู้จักช่วยเหลือสังคม  พร้อมทำตนเป็นแบบอย่างอยู่เสมอ
เป็นผลให้ได้รับการยอมรับศรัทธาจากเพื่อร่วมงาน  นักเรียน  ชุมชน  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุข  

2.3  ยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ยืนหยัด  กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และชอบด้วยกฎหมาย

ในการดำเนินชีวิตได้ยึดหลักความถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
การประพฤติปฏิบัติตนได้ยืนหยัด  เคร่งครัด  ตามหลักนิติธรรม  ยึดความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  เป็นธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  เสมอภาค  เที่ยงธรรม  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้  หรือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เป็นผลให้ไม่เคยกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัย 

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่แสดงตนฝักใฝ่  เกื้อกูล  สนับสนุน  บุคคลหรือพรรคการเมือง

ศรัทธาและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตลอดมา  เช่น  เป็นกรรมการรับการเลือกตั้ง  ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ช่วยทางราชการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้ง  แต่จะระมัดระวังในการวางตนให้เป็นกลางทางการเมืองโดยไม่แสดงตนฝักใฝ่  เกื้อกูล  สนับสนุน  บุคคลหรือพรรคการเมืองใด
จึงไม่เคยกระทำผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว 

2.5  การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

รักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่า
เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เนืองๆ  เช่นเป็นคณะกรรมการการจัดงานวันครู  วันสำคัญทางศาสนา  วันแม่  วันพ่อ  ร่วมกิจกรรมปลูกป่า  รณรงค์การรักษาโลกร้อน  ตลอดทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  มีจิตใจเป็น  นักอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
ผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้ร่วมแสดงออกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดียิ่ง

3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

3.1  การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยึดหลักการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
ได้ยึดมั่นในการดำรงตนและครอบครัวตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว  พร้อมจัดลำดับความสำคัญความต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิต  เพื่อให้การใช้จ่ายสอดคล้องกับเงินเดือนและรายได้ของครอบครัวในแต่ละเดือน  พร้อมทั้งให้มีเงินเหลือเก็บในสัดส่วนที่พอเป็นไปได้ และพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง
เป็นผลให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข  

3.2  การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

เป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ได้ประพฤติปฏิบัติตนโดยการละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง  เช่น  ไม่ดื่มสุรา  นักเลงการพนัน  เที่ยวกลางคืนในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม  ตลอดทั้งไม่สูบบุหรี่   และสิ่งเสพติดทุกชนิด
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลอื่นได้  ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในสิ่งไม่จำเป็น  มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ และมีเวลาพัฒนาวิชาชีพ

3.3  การใช้  หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ได้ยึดถือหลักการที่ว่า  “ ข้อมูล  ข่าวสาร  ที่ไม่ถูกต้องอาจนำความเสียหายมาสู่ตนและองค์กรได้ ”
ได้ประพฤติปฏิบัติตนในการให้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะในส่วนที่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ตนเองได้เป็นผู้กระทำหรือพบเห็น  หรือรับรู้ที่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงแล้วเท่านั้น  หากไม่แน่ใจ  หรือยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าถูกต้องเป็นจริง  จะไม่ให้เป็นข้อมูลข่าวสารโดยเด็ดขาด
จึงไม่เคยผิดพลาดหรือเคยกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว  

3.4  การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

          ได้ยึดมั่นหลักการที่ว่า  “ข้าราชการคือผู้ให้บริการประชาชน”
ได้ปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีโดยได้ให้บริการ  ให้การต้อนรับ  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล  ให้ความสะดวกแก่นักเรียนประชาชนด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ด้วยความเต็มใจ  โดยเฉพาะการให้ความรู้  การประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของโรงเรียน
เป็นผลให้ได้รับการยกย่อง  ชมเชย  จากผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองอยู่เนืองๆ 

3.5  การประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม

ยึดถือข้อเตือนใจที่ว่า  “รายรับ”  แม้จะน้อย  แต่ถ้ารู้จักออมก็จะมี  “รายเหลือ”
ได้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัวทุกเดือน  พร้อมทั้งได้พยายามจดบันทึกรายจ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น  โดยพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง  เพื่อให้มีเงินเหลือเก็บที่สามารถดำรงตนและครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุข   พร้อมนี้ได้ฝึกปฏิบัตินักเรียนให้เป็นผู้รู้จักประหยัด  มัธยัสถ์  และออมโดยให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของเงิน  เพื่อสะสมไว้ใช้ในคราวจำเป็น
เป็นผลให้นักเรียนส่วนหนึ่งรู้จักจดบันทึกการใช้จ่ายและมีเงินเก็บออมจนได้รับความ   ชื่นชมจากผู้ปกครอง

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี  สนับสนุน  หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ  และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

     วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง  ครูทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
   ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายครู .......................... พร้อมทั้งได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของชมรมทุกปี  และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมที่ได้จัดให้ดีขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาวิชาการหรือพัฒนาวิชาชีพครู  เพื่อนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับวิธีเรียน- เปลี่ยนวิธีสอนให้มีคุณภาพ   เป็นต้น
สามารถนำความรู้จากการพัฒนาวิชาชีพมาปรับปรุงแผนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น 

4.2  การศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์  ความรู้ใหม่ๆ  มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

        การศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์  เป็นบทบาทหน้าที่ของครูโดยตรง
ได้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  โดยการศึกษาค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่  เช่น  การเรียนรู้แบบโครงงาน  การออกแบบการเรียนรู้  การพัฒนานวัตกรรม  การสร้างสื่อ  การแก้ปัญหาผู้เรียน  เป็นต้น  เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
เป็นผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สนุก  เร้าใจ  น่าสนใจ  และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด

4.3  การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ

ผู้นำทางวิชาการ  คือ  งานของครู
ได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษาให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียน  และเป็นคณะกรรมการกลุ่มสาระ ..................................  พร้อมกำหนดให้มีบทบาทนิเทศภายใน  เป็นกรรมการติดตามประเมินผล  เป็นกรรมการการคัดเลือกผลงานนักเรียน ฯลฯ  ได้มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเสมอมา
เป็นผลให้กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  
 4.4  การรักษาชื่อเสียง  ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ  และยกย่องเชิดชูเกียรติ

ครูต้องรักศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครู
ได้มุ่งมั่นเพียรพยายามปฏิบัติหน้าที่ครูให้มีคุณค่าอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อรักษาชื่อเสียง  และปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครู  ให้ได้รับการยอมรับ  ศรัทธา  จากสังคมทั่วไป  พร้อมนี้  ได้เข้าร่วมกิจการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่วิชาชีพครูอยู่เสมอ  ตลอดทั้งส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อร่วมคัดเลือกครูดีเด่น  ครูแกนนำ  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ครูท่านอื่นในการยกย่อง  เชิดชูเกียรติแก่วิชาชีพครู
เป็นผลให้ได้รับเกียรติคุณบัตรชมเชย

 4.5  เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน  ชุมชน  สังคม

สิ่งที่เหนือกว่าความรับผิดชอบ  คือ  จิตสำนึก ผู้สอนได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา
ได้ประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างในความดีงาม  เช่น  การให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน  การทำงานด้วยความเสียสละ  การมีเมตตา  การให้อภัย  การทำความดีเพื่อส่วนร่วม ฯลฯ  พร้อมปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รู้จักจดบันทึกความดี  ยกย่องคนอื่นในการทำความดี  ช่วยเหลือครอบครัวด้วยความรับผิดชอบ
เป็นผลให้ได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองอยู่เนืองๆ

5.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

5.1 การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้  หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน

ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
    ได้เอาใจใส่  ถ่ายทอดความรู้  และส่งเสริมการแสวงหาความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ...................... ที่ตนเองรับผิดชอบแก่นักเรียน ชั้น ....................... อย่างเต็มความสามารถและด้วยจิตสำนึก  โดยไม่หวังผลตอบแทน  ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จนได้รับการยกย่องจากกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียน
เป็นผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ผ่านกิจกรรมที่สนุก  เร้าใจ  น่าสนใจ  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้มาตรฐานตามตัวบ่งชี้  ที่หลักสูตรกำหนด

5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการ  เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน

ด้วยจิตสำนึกของความเป็นครูที่ว่า“ศิษย์ทุกคน  คือ ลูก  มีความรักความผูกพันเท่าเทียมกัน”
ได้อุทิศตนทุ่มเทเอาใจใส่อบรมสั่งสอนและช่วยเหลือผู้เรียนเต็มความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน  ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ  และสติปัญญาเต็มศักยภาพของแต่ละคน  แม้แต่การเจ็บป่วย  ขาดแคลนสิ่งของ/เครื่องใช้จำเป็น  และการประเมินปัญหาการเรียนรู้  จะติดตามช่วยเหลือโดยใกล้ชิดทุกคน  เช่น  การเจ็บป่วย      การขาดแคลนอาหารกลางวัน  การอ่านหนังสือไม่ออก   เป็นต้น
เป็นผลให้ได้รับการยกย่อง  ชื่นชม  จากผู้บังคับบัญชา  และผู้ปกครองเสมอ

5.3  การศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่  นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่

แผน  สื่อ  นวัตกรรม  คือ  เครื่องมือที่สำคัญของครู
ได้ศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่มสร้างสรรค์  สื่อ  นวัตกรรม  และกิจกรรมใหม่ๆ  เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ  เช่น  ชุดการสอน  การสอนแบบโครงงาน  การวิจัยในชั้นเรียน  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  แบบฝึกพัฒนาผู้เรียน  ฯลฯ  ทำให้การจัดการเรียนรู้มีความสนุก  ท้าทาย  บรรลุสำเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้  และเป็นแบบอย่างที่ดีได้

5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน  พฤติกรรม  จรรยาบรรณของวิชาชีพ

มีความตระหนักในการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอยู่เสมอ
ได้พยายามประพฤติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยู่เสมอ  ได้แก่  การมีวินัย  การพัฒนาตนเอง  ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความศรัทธาเมตตา  เอาใจใส่ช่วยเหลือศิษย์  ส่งเสริมการเรียนรู้  และสร้างนิสัยถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ
ผลจากการประพฤติตนดังกล่าว  ทำให้ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานระดับจังหวัด/เขตพื้นที่/ชาติ  และคำชมเชยจากผู้บริหารสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ปกครอง      อยู่เสมอ

5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ได้แสดงออกโดยการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ  ได้แก่  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การป้องกันโรคติดต่อ  การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  การกำจัดและป้องกันมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน    เป็นต้น   ทุกกิจกรรมจะทำด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  และเกิดผลดีแก่ส่วนรวม
เป็นผลให้ได้รับการยอมรับ  ศรัทธา  เชื่อถือจากชุมชนด้วยดีตลอดมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น